Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 17.04.2014

Tále, a.s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Tále, a.s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
bežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
I. Tržby z predaja tovaru (604) 1 972 632 964 987
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 2 499 650 498 849
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 3 472 982 466 138
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 4 3 322 768 3 397 437
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 5 3 278 678 3 360 004
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 6
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 44 090 37 433
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 8 1 673 398 1 637 161
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 9 606 520 642 404
2. Služby (účtová skupina 51) 10 1 066 878 994 757
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 2 122 352 2 226 414
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 1 345 390 1 292 893
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 961 041 937 744
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 330 288 305 541
4. Sociálne náklady (527, 528) 16 54 061 49 608
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 17 574 31 744
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18 690 546 745 104
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 13 630 21 301
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 7 506 3 960
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) 21 5 775 -141
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 151 247 124 479
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 101 173 51 293
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 24
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 25
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) 26 119 265 247 341
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 29
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 30
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 37
X. Výnosové úroky (662) 38 146 68
N. Nákladové úroky (562) 39 13 050 16 751
XI. Kurzové zisky (663) 40 4 011 2 235
O. Kurzové straty (563) 41 1 570 827
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42 13 32
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 12 788 12 244
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45) 46 -23 238 -27 487
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46 47 96 027 219 854
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 48 37 078 86 994
S.1. - splatná (591, 595) 49 27 11
2. - odložená (+/- 592) 50 37 051 86 983
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 51 58 949 132 860
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 54
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55
U.1. - splatná (593) 56
2. - odložená (+/- 594) 57
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 58
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 96 027 219 854
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] 61 58 949 132 860

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.