Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.04.2014

ČAJKA BOJNICE, a.s.

Súvaha Úč POD 1-01

ČAJKA BOJNICE, a.s.

Súvaha Úč POD 1-01
Súvaha k 31.12.2013

Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121 66 5 624 187 5 660 635
A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 67 4 719 382 4 643 381
A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 68 4 199 041 4 199 041
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 69 4 199 041 4 199 041
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 70
3. Zmena základného imania +/- 419 71
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 72
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 73 180 104 180 104
A.II.1. Emisné ážio (412) 74 50 648 50 648
2. Ostatné kapitálové fondy (413) 75
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 76 129 456 129 456
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 77
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 78
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 79
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 80 27 868 12 865
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 81 27 868 12 865
2. Nedeliteľný fond (422) 82
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 83
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 84 236 368 195 646
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85 236 368 195 646
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 86
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121) 87 76 001 55 725
B. Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118 88 501 337 586 237
B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 89 1 333 1 286
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 90
2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 91 1 333 1 286
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 92
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) 94 460 178 463 691
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A) 95 428 966 429 958
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 96
3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 97
4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 98
5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 99
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 100
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 101
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 102
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103
10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 104
11. Odložený daňový záväzok (481A) 105 31 212 33 733
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) 106 39 826 121 260
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 107 23 095 106 999
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 108
3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109 10 448 511
4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) 110
5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 111
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112 66 66
7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 113 1 536 1 855
8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 114 593 23
9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 115 4 088 11 806
10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 116
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117
B.V. Bankové úvery r. 119 + r. 120 118
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 119
2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125) 121 403 468 431 017
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 122
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 123
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 124 403 468 431 017
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 125

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.