Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022

Nitriansky samosprávny kraj

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Nitriansky samosprávny kraj

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Súvaha k 31.12.2013
Dokument: PDF veľkosť 255 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 24 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť

Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť
Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto Korekcia Netto Netto
a b c 1 2 3 4
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114 1 340 760 222,76 136 165 676,27 204 594 546,49 195 275 289,41
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024 2 228 010 761,19 132 164 448,49 95 846 312,70 93 266 448,12
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) 3 5 014 205,09 1 176 231,83 3 837 973,26 1 538 752,45
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) 4
2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 5 1 391 567,47 1 122 105,83 269 461,64 393 688,35
3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) 6
4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) 8 276 339,95 54 126,00 222 213,95
6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) 9 3 346 297,67 3 346 297,67 1 145 064,10
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023) 11 220 596 309,55 130 980 894,66 89 615 414,89 90 041 947,73
A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 12 12 412 892,68 12 412 892,68 12 983 326,48
2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 13 55 510,99 55 510,99 55 510,99
3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 14
4. Stavby (021) - (081+092AÚ) 15 163 294 477,94 102 688 122,32 60 606 355,62 55 568 186,31
5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ) 16 20 334 107,45 19 304 863,51 1 029 243,94 1 406 393,82
6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) 17 13 028 592,88 8 295 884,95 4 732 707,93 5 282 092,66
7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) 18
8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) 19 1 931,31 1 931,31 3,11
9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) 20
10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) 21
11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 22 11 468 796,30 690 092,57 10 778 703,73 14 746 434,36
12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) 23
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032) 24 2 400 246,55 7 322,00 2 392 924,55 1 685 747,94
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ) 25 2 378 786,95 5 000,00 2 373 786,95 1 645 736,95
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) 26
3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) 27
4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) 28
5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) 29
6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) 30
7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) 31 21 459,60 2 322,00 19 137,60 40 010,99
8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) 32
B. Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104 33 112 721 313,60 4 001 227,78 108 720 085,82 101 984 792,17
B.I. Zásoby súčet (r. 035 až 039) 34 106 492,48 106 492,48 18 593,65
B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) 35 106 492,48 106 492,48 18 593,65
2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) 36
3. Výrobky (123) - (194) 37
4. Zvieratá (124) - (195) 38
5. Tovar (132 + 133 + 139) - (196) 39
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047) 40 86 809 563,96 86 809 563,96 86 121 346,92
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 41 1 341 780,52 1 341 780,52 924 126,92
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 42
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 43 85 466 813,20 85 466 813,20 85 196 619,92
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 44
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 45
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 46
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359) 47 970,24 970,24 600,08
B.III Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059) 48 12 960,00 12 960,00 13 680,00
B.III.1 Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 49
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 50
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 51
4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 52
5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 53
6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 54
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) 55
8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 56
9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 57
10 Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 58
11. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 59 12 960,00 12 960,00 13 680,00
B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084) 60 4 129 142,20 4 001 227,78 127 914,42 290 404,75
B.IV.1 Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 61
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 62
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 63
4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) 64
5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 65
6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ) 66
7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ) 67
8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) 68 2 432 768,79 2 355 466,88 77 301,91 95 593,78
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ) 69
10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 70 27,25
11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) 71
12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) 72 104 506,90
13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) 73
14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) 74
15. Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) 75
16. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 76
17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) 77
18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 78
19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 79
20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 80
21. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 81 1 656 352,32 1 642 872,70 13 479,62 11 862,04
22. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 82
23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) 83
24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) 84 40 021,09 2 888,20 37 132,89 78 414,78
B.V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097) 85 19 637 001,22 19 637 001,22 12 631 013,11
B.V.1. Pokladnica (211) 86 2,27 2,27
2. Ceniny (213) 87
3. Bankové účty (221AÚ +/- 261) 88 19 636 998,95 19 636 998,95 12 631 013,11
4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) 89
5. Výdavkový rozpočtový účet (222) 90
6. Príjmový rozpočtový účet (223) 91
7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) 92
8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) 93
9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ) 94
10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) 95
11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) 96
12. Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 97
B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103) 98
B.VI.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 99
2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 100
3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ) 101
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 102
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 103
B.VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109) 104 2 026 153,74 2 026 153,74 2 909 753,74
B.VII.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 105 20 000,00 20 000,00 30 000,00
2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 106
3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) 107
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 108 2 006 153,74 2 006 153,74 2 879 753,74
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 109
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113) 110 28 147,97 28 147,97 24 049,12
C.1. Náklady budúcich období (381) 111 26 595,97 26 595,97 24 049,12
2. Komplexné náklady budúcich období (382) 112
3. Príjmy budúcich období (385) 113 1 552,00 1 552,00
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 114
KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114) 888 1 363 012 743,07 544 662 705,08 818 350 037,99 781 077 108,52

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.