Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022
Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 5 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 115 54 622 455,11 55 663 193,11
A. Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 116 -8 907 996,64 -1 161 946,38
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) 117
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414) 118
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415) 119
A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122) 120
A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121
2. Ostatné fondy (427) 122
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) 123 -8 907 996,64 -1 161 946,38
A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428) 124 -1 161 946,38 10 994 899,73
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183) 125 -7 746 050,26 -12 156 846,11
B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 126 63 042 758,22 56 368 810,84
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131) 127 1 857 101,14 2 239 282,55
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128
2. Ostatné rezervy (459AÚ) 129 493 958,57 584 254,00
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 1 363 142,57 1 655 028,55
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139) 132 32 296 615,05 31 756 740,42
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 133
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134 32 296 615,05 31 756 740,42
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 135
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 136
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 137
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 138
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359) 139
B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) 140 302 238,36 372 009,06
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 122 686,20 57 792,78
5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145 179 552,16 314 216,28
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 147
8. Predané opcie (377AÚ) 148
9. Iné záväzky (379AÚ) 149
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) 150
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) 151 28 586 803,67 22 000 778,81
B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 24 944 121,27 14 887 658,11
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154 63 440,49 2 562 731,84
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 156 219,89 840 362,11
6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 158
8. Predané opcie (377AÚ) 159
9. Iné záväzky (379AÚ) 160 516 085,23 480 183,37
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 161
11. Záväzky voči združeniu (368) 162
12. Zamestnanci (331) 163 5 473,87 10 778,05
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 1 700 137,30 1 849 244,99
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 165 1 083 032,20 1 056 124,26
15. Daň z príjmov (341) 166 15 557,74
16. Ostatné priame dane (342) 167 235 296,46 276 044,70
17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168 4 212,16
18. Ostatné dane a poplatky (345) 169 546,49 546,49
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170
20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 171
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 172 22 892,73 32 892,73
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) 173
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174
2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 175
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 176
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) 178
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) 179
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) 180 487 693,53 456 328,65
C.1. Výdavky budúcich období (383) 181 687,59 2 283,82
2. Výnosy budúcich období (384) 182 487 005,94 454 044,83
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 183
KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183) 999 218 002 126,91 222 196 443,79

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.