Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 23.05.2014

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
bežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
I. Tržby z predaja tovaru (604) 1
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 2
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 3
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 4 4 182 602 4 646 611
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 5 4 179 513 4 643 968
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 6
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 3 089 2 643
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 8 2 999 560 3 411 612
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 9 2 386 452 2 750 515
2. Služby (účtová skupina 51) 10 613 108 661 097
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 1 183 042 1 234 999
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 830 015 803 100
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 559 863 545 435
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 18 853 18 243
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 216 767 207 364
4. Sociálne náklady (527, 528) 16 34 532 32 058
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 11 151 11 155
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18 349 645 342 629
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 266 655
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 67
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) 21 24 654
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 8 650 8 640
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 47 750 35 649
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 24
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 25
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) 26 -46 603 27 040
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 29
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 30
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 37
X. Výnosové úroky (662) 38 1 014 576
N. Nákladové úroky (562) 39 7 033 12 955
XI. Kurzové zisky (663) 40
O. Kurzové straty (563) 41
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 2 082 1 704
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45) 46 -8 101 -14 083
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46 47 -54 704 12 957
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 48 -4 391 -5 939
S.1. - splatná (591, 595) 49 192 109
2. - odložená (+/- 592) 50 -4 583 -6 048
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 51 -50 313 18 896
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 54
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55
U.1. - splatná (593) 56
2. - odložená (+/- 594) 57
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 58
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 -54 704 12 957
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] 61 -50 313 18 896

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.