Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 04.06.2014

D. J. TRANSPORT, s.r.o.

Súvaha Úč POD 1-01

D. J. TRANSPORT, s.r.o.

Súvaha Úč POD 1-01
Súvaha k 31.12.2013

Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121 66 151 892 93 408
A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 67 19 736 13 291
A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 68 24 000 24 000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 69 24 000 24 000
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 70
3. Zmena základného imania +/- 419 71
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 72
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 73
A.II.1. Emisné ážio (412) 74
2. Ostatné kapitálové fondy (413) 75
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 76
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 77
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 78
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 79
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 80
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 81
2. Nedeliteľný fond (422) 82
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 83
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 84 -10 710 -20 115
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85 9 405
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 86 -20 115 -20 115
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121) 87 6 446 9 406
B. Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118 88 132 156 80 117
B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 89 -8 691 -1 905
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 90
2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 91 -8 691 -1 905
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 92
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) 94 37 408 -52 092
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A) 95
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 96
3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 97
4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 98
5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 99
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 100
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 101
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 102
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103 395 395
10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 104 37 013 -52 487
11. Odložený daňový záväzok (481A) 105
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) 106 61 946 54 213
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 107 66 411 85 864
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 108
3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109
4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) 110
5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 111
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112 18 900
7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 113 2 109 2 240
8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 114 1 204 1 372
9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 115 -26 678 -35 263
10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 116
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117
B.V. Bankové úvery r. 119 + r. 120 118 41 493 79 901
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 119 -660 29 900
2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120 42 153 50 001
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125) 121
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 122
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 123
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 124
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 125

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.