Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 11.06.2014

ASPECT-VYHNE, a.s.

Súvaha Úč POD 1-01

ASPECT-VYHNE, a.s.

Súvaha Úč POD 1-01
Súvaha k 31.12.2013

Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121 66 3 899 008 4 057 698
A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 67 926 552 864 526
A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 68 863 171 863 171
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 69 929 600 929 600
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 70
3. Zmena základného imania +/- 419 71
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 72 -66 429 -66 429
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 73 92 773 92 773
A.II.1. Emisné ážio (412) 74
2. Ostatné kapitálové fondy (413) 75
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 76 92 773 92 773
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 77
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 78
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 79
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 80 64 252 51 507
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 81 64 252 51 507
2. Nedeliteľný fond (422) 82
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 83
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 84 -155 670 -270 377
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 86 -155 670 -270 377
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121) 87 62 026 127 452
B. Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118 88 2 797 878 2 967 757
B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 89 41 068 29 371
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 90
2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 91 40 684 29 371
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 92
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93 384
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) 94 14 886 22 036
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A) 95
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 96
3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 97
4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 98
5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 99
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 100
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 101
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 102
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103 1 230
10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 104 2 035
11. Odložený daňový záväzok (481A) 105 14 886 18 771
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) 106 539 340 493 086
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 107 218 569 181 635
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 108
3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109 6 505 4 294
4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) 110
5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 111
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112
7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 113 35 825 34 875
8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 114 23 309 18 959
9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 115 22 456 16 567
10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 116 232 676 236 756
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117
B.V. Bankové úvery r. 119 + r. 120 118 2 202 584 2 423 264
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 119 1 981 904 2 202 584
2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120 220 680 220 680
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125) 121 174 578 225 415
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 122
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 123
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 124 129 864 173 944
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 125 44 714 51 471

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.