Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 11.06.2014

ASPECT-VYHNE, a.s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

ASPECT-VYHNE, a.s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
bežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
I. Tržby z predaja tovaru (604) 1 51 117 406 371
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 2 26 942 154 074
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 3 24 175 252 297
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 4 2 561 196 2 114 313
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 5 2 543 962 2 096 341
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 6
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 17 234 17 972
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 8 1 325 728 1 098 178
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 9 860 453 645 305
2. Služby (účtová skupina 51) 10 465 275 452 873
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 1 259 643 1 268 432
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 863 906 735 571
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 624 527 554 884
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 213 938 158 149
4. Sociálne náklady (527, 528) 16 25 441 22 538
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 10 352 8 832
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18 265 350 277 394
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 98 333
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 96 429
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) 21 867 -726
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 64 027 61 773
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 25 945 21 602
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 24
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 25
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) 26 157 250 289 436
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 29
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 30
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 37
X. Výnosové úroky (662) 38 407 24
N. Nákladové úroky (562) 39 84 652 94 504
XI. Kurzové zisky (663) 40 13
O. Kurzové straty (563) 41 29 35
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 14 833 7 616
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45) 46 -99 107 -102 118
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46 47 58 143 187 318
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 48 -3 883 59 866
S.1. - splatná (591, 595) 49 2 4
2. - odložená (+/- 592) 50 -3 885 59 862
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 51 62 026 127 452
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 54
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55
U.1. - splatná (593) 56
2. - odložená (+/- 594) 57
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 58
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 58 143 187 318
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] 61 62 026 127 452

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.