Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 05.08.2014

AUPARK a. s.

Súvaha Úč POD 1-01

AUPARK a. s.

Súvaha Úč POD 1-01
Súvaha k 31.12.2013

Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061 1 473 593 985 70 814 904 402 779 081 271 397 982
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 2 452 351 157 69 761 674 382 589 483 271 370 524
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010) 3 41 044 219 44 144 41 000 075 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 181 534 42 650 138 884
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6 1 494 1 494 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7 40 861 191 40 861 191
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 9
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020) 11 408 248 498 69 717 530 338 530 968 0
A.II.1. Pozemky (031) - 092A 12 39 608 184 10 617 650 28 990 534
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 347 721 230 49 883 788 297 837 442
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 10 606 777 8 191 039 2 415 738
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17 1 318 324 1 025 053 293 271
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 18 8 993 983 8 993 983
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A 19
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029) 21 3 058 440 3 058 440 271 370 524
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A 22 3 058 440 3 058 440 271 370 524
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A 23
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 24
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 25
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 26
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A 27
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 28
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A 29
B. Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 30 16 044 025 1 053 230 14 990 795 27 458
B.I. Zásoby súčet (r. 032 až r. 037) 31 11 762 11 762
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 32 11 762 11 762
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 33
3. Výrobky (123) - 194 34
4. Zvieratá (124) - 195 35
5. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 36
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 37
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045) 38 0 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 39 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 40
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 41
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 42
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 43
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 44
7. Odložená daňová pohľadávka (481A) 45
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) 46 6 327 409 1 053 230 5 274 179 0
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 47 3 786 692 1 053 230 2 733 462
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 48
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 49 40 931 40 931
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 50
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 51
6. Sociálne poistenie (336) - 391A 52
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A 53 2 471 550 2 471 550
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A 54 28 236 28 236
B.IV. Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) 55 9 704 854 9 704 854 27 458
B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56 1 316 1 316
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57 9 703 538 9 703 538 27 458
3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 58
4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 59
5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 60
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) 61 5 198 803 5 198 803 0
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 62 4 224 764 4 224 764
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 63 161 585 161 585
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 64
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 65 812 454 812 454

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.