Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 05.08.2014

GOLF PARK RAJEC, a.s.

Súvaha Úč POD 1-01

GOLF PARK RAJEC, a.s.

Súvaha Úč POD 1-01
Súvaha k 31.12.2013
Dokument: PDF veľkosť 257 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061 1 2 869 938 348 498 2 521 440 2 514 965
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 2 2 737 258 348 498 2 388 760 2 378 646
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010) 3 4 700 1 058 3 642 3 877
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6 4 700 1 058 3 642 3 877
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 9
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020) 11 2 719 590 347 440 2 372 150 2 361 801
A.II.1. Pozemky (031) - 092A 12 233 035 233 035 233 035
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 1 761 939 258 785 1 503 154 1 556 743
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 115 772 88 655 27 117 14 661
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 18 312 475 312 475 303 332
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A 19 296 369 296 369 254 030
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029) 21 12 968 12 968 12 968
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A 22 11 640 11 640 11 640
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A 23 1 328 1 328 1 328
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 24
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 25
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 26
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A 27
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 28
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A 29
B. Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 30 132 348 132 348 135 890
B.I. Zásoby súčet (r. 032 až r. 037) 31 8 513 8 513 6 864
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 32 6 241 6 241 4 342
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 33
3. Výrobky (123) - 194 34
4. Zvieratá (124) - 195 35
5. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 36 2 272 2 272 2 522
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 37
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045) 38 49 152 49 152 49 152
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 39
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 40
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 41
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 42
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 43
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 44
7. Odložená daňová pohľadávka (481A) 45 49 152 49 152 49 152
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) 46 73 082 73 082 77 655
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 47 21 761 21 761 26 226
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 48
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 49
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 50
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 51
6. Sociálne poistenie (336) - 391A 52
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A 53 565
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A 54 51 321 51 321 50 864
B.IV. Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) 55 1 601 1 601 2 219
B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56 553 553 1 884
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57 1 048 1 048 335
3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 58
4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 59
5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 60
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) 61 332 332 429
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 62
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 63 332 332 429
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 64
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 65

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.