Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 29.08.2014

SKI LIFT, s.r.o.

Súvaha Úč POD 1-01

SKI LIFT, s.r.o.

Súvaha Úč POD 1-01
Súvaha k 31.05.2014

Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121 66 6 183 519 6 749 145
A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 67 3 225 867 3 564 622
A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 68 4 485 000 4 485 000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 69 4 485 000 4 485 000
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 70
3. Zmena základného imania +/- 419 71
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 72
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 73 127 797 127 797
A.II.1. Emisné ážio (412) 74
2. Ostatné kapitálové fondy (413) 75 127 797 127 797
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 76
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 77
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 78
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 79
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 80 697 697
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 81 697 697
2. Nedeliteľný fond (422) 82
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 83
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 84 -1 048 872 -775 830
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85 45 856 45 856
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 86 -1 094 728 -821 686
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121) 87 -338 755 -273 042
B. Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118 88 376 884 346 547
B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 89 2 623 899
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 90
2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 91 2 623 899
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 92
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) 94 305 295 305 197
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A) 95
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 96
3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 97
4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 98
5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 99
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 100
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 101
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 102
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103 743 645
10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 104 304 552 304 552
11. Odložený daňový záväzok (481A) 105
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) 106 55 127 40 451
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 107 45 058 36 209
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 108
3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109 983 992
4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) 110
5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 111
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112
7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 113 1 484 881
8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 114 804 394
9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 115 3 678 1 975
10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 116 3 120
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117
B.V. Bankové úvery r. 119 + r. 120 118 13 839
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 119 10 405
2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120 3 434
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125) 121 2 580 768 2 837 976
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 122
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 123
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 124 2 331 285 2 580 769
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 125 249 483 257 207

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.