Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 23.09.2014

PRE SENT s.r.o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

PRE SENT s.r.o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
bežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
I. Tržby z predaja tovaru (604) 1
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 2
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 3
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 4 278 560 280 343
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 5 278 560 280 343
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 6
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 8 182 489 154 395
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 9 68 778 49 270
2. Služby (účtová skupina 51) 10 113 711 105 125
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 96 071 125 948
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 75 616 76 212
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 58 348 60 098
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 15 763 14 614
4. Sociálne náklady (527, 528) 16 1 505 1 500
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 3 234 43 155
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18 7 125 3 958
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) 21 4 046
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 253
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 2 025 2 262
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 24
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 25
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) 26 4 025 614
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 29
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 30
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 37
X. Výnosové úroky (662) 38 4 4
N. Nákladové úroky (562) 39
XI. Kurzové zisky (663) 40
O. Kurzové straty (563) 41
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 203 196
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45) 46 -199 -192
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46 47 3 826 422
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 48 1 093 201
S.1. - splatná (591, 595) 49 1 093 201
2. - odložená (+/- 592) 50
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 51 2 733 221
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 54
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55
U.1. - splatná (593) 56
2. - odložená (+/- 594) 57
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 58
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 3 826 422
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] 61 2 733 221

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.