Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 08.12.2014

AQUAPARK Poprad, s.r.o.

Súvaha Úč POD 1-01

AQUAPARK Poprad, s.r.o.

Súvaha Úč POD 1-01
Súvaha k 31.12.2013

Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121 66 33 339 749 33 674 382
A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 67 618 828 198 477
A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 68 165 970 165 970
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 69 165 970 165 970
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 70
3. Zmena základného imania +/- 419 71
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 72
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 73 12 925 115 12 925 115
A.II.1. Emisné ážio (412) 74
2. Ostatné kapitálové fondy (413) 75 12 925 115 12 925 115
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 76
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 77
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 78
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 79
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 80 16 597 16 597
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 81 16 597 16 597
2. Nedeliteľný fond (422) 82
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 83
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 84 -12 909 206 -11 766 239
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 86 -12 909 206 -11 766 239
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121) 87 420 352 -1 142 966
B. Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118 88 32 695 528 33 440 172
B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 89 42 679 84 232
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 90
2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 91 42 679 84 232
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 92
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) 94 26 892 121 27 482 996
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A) 95
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 96
3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 97
4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 98 23 269 340 23 848 893
5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 99 3 612 322 3 610 622
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 100
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 101
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 102
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103 758 128
10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 104 9 701 23 353
11. Odložený daňový záväzok (481A) 105
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) 106 1 474 085 670 471
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 107 767 624 410 159
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 108
3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109 26 765 9 177
4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) 110 496 641
5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 111
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112
7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 113 80 460 80 040
8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 114 49 539 48 134
9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 115 38 581 58 105
10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 116 14 475 64 856
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117
B.V. Bankové úvery r. 119 + r. 120 118 4 286 643 5 202 473
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 119 1 581 066 2 272 497
2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120 2 705 577 2 929 976
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125) 121 25 393 35 733
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 122
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 123
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 124
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 125 25 393 35 733

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.