Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 31.12.2014

OMNITRADE, a.s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

OMNITRADE, a.s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 30.09.2014

Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
bežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
I. Tržby z predaja tovaru (604) 1 94 948 128 407
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 2 37 126 47 118
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 3 57 822 81 289
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 4 2 068 047 2 867 201
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 5 2 053 353 2 849 947
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 6
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 14 694 17 254
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 8 1 033 305 1 361 026
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 9 569 476 779 331
2. Služby (účtová skupina 51) 10 463 829 581 695
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 1 092 564 1 587 464
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 793 345 971 289
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 546 031 694 736
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 19 052 24 300
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 195 906 222 891
4. Sociálne náklady (527, 528) 16 32 356 29 362
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 19 994 30 764
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18 545 824 546 188
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 366 000 9 829
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 208 517 1 545
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) 21 4 997 4 914
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 131 218 112 748
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 67 482 51 058
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 24
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 25
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) 26 -50 377 104 283
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 29
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 30
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 37
X. Výnosové úroky (662) 38 5 4
N. Nákladové úroky (562) 39 123 998 102 091
XI. Kurzové zisky (663) 40 1 858
O. Kurzové straty (563) 41 3 -53
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 16 470 48 209
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45) 46 -140 466 -148 385
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46 47 -190 843 -44 102
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 48 38 964 414 471
S.1. - splatná (591, 595) 49 2
2. - odložená (+/- 592) 50 38 964 414 469
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 51 -229 807 -458 573
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52 44 391 7 726
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53 3 947
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 54 40 444 7 726
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55
U.1. - splatná (593) 56
2. - odložená (+/- 594) 57
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 58 40 444 7 726
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 -150 399 -36 376
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] 61 -189 363 -450 847

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.