Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 20.05.2015

COMORRA SERVIS

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

COMORRA SERVIS

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014

Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2014 2013
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 367 725,87 115 228,50 482 954,37 508 918,29
501 Spotreba materiálu 2 129 024,56 84 289,89 213 314,45 151 806,08
502 Spotreba energie 3 238 701,31 30 938,61 269 639,92 357 112,21
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 172 462,82 13 559,09 186 021,91 152 065,69
511 Opravy a udržiavanie 7 46 504,03 2 709,45 49 213,48 33 731,47
512 Cestovné 8 1 100,62 0,00 1 100,62 939,52
513 Náklady na reprezentáciu 9 55,02 0,00 55,02 106,85
518 Ostatné služby 10 124 803,15 10 849,64 135 652,79 117 287,85
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 501 269,40 96 061,56 597 330,96 561 851,57
521 Mzdové náklady 12 364 952,20 71 179,86 436 132,06 400 030,37
524 Zákonné sociálne poistenie 13 122 864,99 20 981,25 143 846,24 139 132,54
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0,00 0,00 0,00 0,00
527 Zákonné sociálne náklady 15 13 452,21 3 900,45 17 352,66 22 688,66
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 22 822,25 2 019,14 24 841,39 13 347,92
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 261,06 0,00 261,06 261,06
538 Ostatné dane a poplatky 20 22 561,19 2 019,14 24 580,33 13 086,86
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 8 478,68 1 657,72 10 136,40 1 922,87
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 793,40 0,00 793,40 0,00
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 6,83 0,00 6,83 223,96
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 840,11 0,00 840,11 1 698,89
546 Odpis pohľadávky 26 4 680,46 1 497,02 6 177,48 0,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 2 157,88 0,00 2 157,88 0,02
549 Manká a škody 28 0,00 160,70 160,70 0,00
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 173 149,35 36 112,50 209 261,85 255 018,28
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 150 696,10 36 112,50 186 808,60 170 343,42
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 22 453,25 0,00 22 453,25 84 674,86
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 0,00 0,00 29 056,92
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 1 080,00 0,00 1 080,00 25 363,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 4 040,46 0,00 4 040,46 7 044,94
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 17 332,79 0,00 17 332,79 23 210,00
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 80 149,38 1 795,91 81 945,29 10 024,62
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 72 507,75 619,79 73 127,54 62,75
563 Kurzové straty 43 0,00 0,00 0,00 0,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 7 641,63 1 176,12 8 817,75 7 801,87
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 2 160,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 0,00 0,00 0,00 0,00
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 0,00 0,00 0,00 0,00
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0,00 0,00 0,00 0,00
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 0,00 0,00 0,00 0,00
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 1 326 057,75 266 434,42 1 592 492,17 1 503 149,24

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.