Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 20.05.2015

Mesto Rajec

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Mesto Rajec

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014

Číslo účtu alebo skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo riadku 2014 2013
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) 65 44 231,19 0,00 44 231,19 38 715,42
601 Tržby za vlastné výrobky 66 0,00 0,00 0,00 0,00
602 Tržby z predaja služieb 67 44 231,19 0,00 44 231,19 38 715,42
604, 607 Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 68 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) 69 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Zmena stavu nedokončenej výroby 70 0,00 0,00 0,00 0,00
612 Zmena stavu polotovarov 71 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Zmena stavu výrobkov 72 0,00 0,00 0,00 0,00
614 Zmena stavu zvierat 73 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Aktivácia (r. 075 až r. 078) 74 0,00 0,00 0,00 0,00
621 Aktivácia materiálu a tovaru 75 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 76 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 77 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 78 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082) 79 2 040 560,20 0,00 2 040 560,20 1 953 140,52
631 Daňové a colné výnosy štátu 80 0,00 0,00 0,00 0,00
632 Daňové výnosy samosprávy 81 2 004 006,95 0,00 2 004 006,95 1 914 948,36
633 Výnosy z poplatkov 82 36 553,25 0,00 36 553,25 38 192,16
64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089) 83 305 541,33 0,00 305 541,33 392 905,81
641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 84 7 372,80 0,00 7 372,80 29 089,80
642 Tržby z predaja materiálu 85 0,00 0,00 0,00 0,00
644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 86 0,00 0,00 0,00 0,00
645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 87 5 699,80 0,00 5 699,80 8 291,09
646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 88 0,00 0,00 0,00 0,00
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 89 292 468,73 0,00 292 468,73 355 524,92
65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099) 90 38 514,50 0,00 38 514,50 60 764,44
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095) 91 38 514,50 0,00 38 514,50 60 764,44
652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 92 0,00 0,00 0,00 0,00
653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 93 38 205,36 0,00 38 205,36 46 237,46
657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 94 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 95 309,14 0,00 309,14 14 526,98
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098) 96 0,00 0,00 0,00 0,00
654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 97 0,00 0,00 0,00 0,00
659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 98 0,00 0,00 0,00 0,00
655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 99 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) 100 2 774,57 0,00 2 774,57 2 462,28
661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 101 0,00 0,00 0,00 0,00
662 Úroky 102 1 527,56 0,00 1 527,56 1 585,45
663 Kurzové zisky 103 0,00 0,00 0,00 2,30
664 Výnosy z precenenia cenných papierov 104 0,00 0,00 0,00 0,00
665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105 0,00 0,00 0,00 874,53
666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 106 1 247,01 0,00 1 247,01 0,00
667 Výnosy z derivátových operácií 107 0,00 0,00 0,00 0,00
668 Ostatné finančné výnosy 108 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113) 109 0,00 0,00 0,00 0,00
672 Náhrady škôd 110 0,00 0,00 0,00 0,00
674 Zúčtovanie rezerv 111 0,00 0,00 0,00 0,00
678 Ostatné mimoriadne výnosy 112 0,00 0,00 0,00 0,00
679 Zúčtovanie opravných položiek 113 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123) 114 0,00 0,00 0,00 0,00
681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 115 0,00 0,00 0,00 0,00
682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 116 0,00 0,00 0,00 0,00
683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy 117 0,00 0,00 0,00 0,00
684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy 118 0,00 0,00 0,00 0,00
685 Výnosy z bežných transferov od Európskej únie 119 0,00 0,00 0,00 0,00
686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie 120 0,00 0,00 0,00 0,00
687 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 121 0,00 0,00 0,00 0,00
688 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 122 0,00 0,00 0,00 0,00
689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133) 124 582 264,21 0,00 582 264,21 399 248,06
691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 125 0,00 0,00 0,00 0,00
692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 126 0,00 0,00 0,00 0,00
693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 127 145 809,02 0,00 145 809,02 138 408,54
694 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 128 34 653,98 0,00 34 653,98 35 383,79
695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie 129 637,50 0,00 637,50 0,00
696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev 130 149 772,62 0,00 149 772,62 149 348,57
697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 131 10 817,07 0,00 10 817,07 5 915,22
698 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 132 580,11 0,00 580,11 1 435,65
699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 133 239 993,91 0,00 239 993,91 68 756,29
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124) 134 3 013 886,00 0,00 3 013 886,00 2 847 236,53
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-) 135 73 504,23 0,00 73 504,23 168 035,64
591 Splatná daň z príjmov 136 652,61 0,00 652,61 14,38
595 Dodatočne platená daň z príjmov 137 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-) 138 72 851,62 0,00 72 851,62 168 021,26

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.