Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022
Súvaha k 31.12.2014

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Súvaha k 31.12.2014


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku 2014 2013
a b c 5 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 115 51 447 363,44 54 622 455,11
A. Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 116 -16 217 528,09 -8 907 996,64
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) 117
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414) 118
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415) 119
A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122) 120
A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121
2. Ostatné fondy (427) 122
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) 123 -16 217 528,09 -8 907 996,64
A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428) 124 -8 841 955,74 -1 161 946,38
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183) 125 -7 375 572,35 -7 746 050,26
B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 126 66 974 644,74 63 042 758,22
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131) 127 396 021,46 1 857 101,14
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128
2. Ostatné rezervy (459AÚ) 129 393 700,50 493 958,57
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 2 320,96 1 363 142,57
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139) 132 28 612 084,88 32 296 615,05
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 133
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134 28 612 084,88 32 296 615,05
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 135
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 136
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 137
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 138
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 139
B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) 140 207 277,03 302 238,36
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 207 277,03 122 686,20
5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145 179 552,16
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 147
8. Predané opcie (377AÚ) 148
9. Iné záväzky (379AÚ) 149
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) 150
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) 151 37 759 261,37 28 586 803,67
B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 34 194 768,05 24 944 121,27
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154 61 550,00 63 440,49
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 156 219,89
6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 158
8. Predané opcie (377AÚ) 159
9. Iné záväzky (379AÚ) 160 392 285,23 516 085,23
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 161
11. Záväzky voči združeniu (368) 162
12. Zamestnanci (331) 163 2 814,47 5 473,87
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 1 724 346,25 1 700 137,30
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 165 1 101 207,20 1 083 032,20
15. Daň z príjmov (341) 166 15 557,74
16. Ostatné priame dane (342) 167 238 509,97 235 296,46
17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168 20 440,90
18. Ostatné dane a poplatky (345) 169 546,49 546,49
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170
20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 171
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 172 22 792,81 22 892,73
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) 173
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174
2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 175
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 176
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) 178
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) 179
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) 180 690 246,79 487 693,53
C.1. Výdavky budúcich období (383) 181 240 441,62 687,59
2. Výnosy budúcich období (384) 182 449 805,17 487 005,94
D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 183

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.