Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2014 2013
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 19 392 896,40 30 403,88 19 423 300,28 19 423 174,70
501 Spotreba materiálu 2 19 384 424,00 30 403,88 19 414 827,88 19 413 523,81
502 Spotreba energie 3 8 472,40 8 472,40 9 650,89
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 9 994 990,80 12 673,90 10 007 664,70 10 117 833,72
511 Opravy a udržiavanie 7 1 972 028,80 1 219,31 1 973 248,11 1 981 335,45
512 Cestovné 8 22 288,39 22 288,39 33 024,53
513 Náklady na reprezentáciu 9 1 114,95 1 114,95 5 663,80
518 Ostatné služby 10 7 999 558,66 11 454,59 8 011 013,25 8 097 809,94
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 36 189 183,11 61 885,43 36 251 068,54 35 305 930,14
521 Mzdové náklady 12 26 529 607,56 45 913,93 26 575 521,49 25 860 224,42
524 Zákonné sociálne poistenie 13 9 216 098,44 15 847,85 9 231 946,29 9 003 392,93
525 Ostatné sociálne poistenie 14 107 379,13 107 379,13 100 994,97
527 Zákonné sociálne náklady 15 336 097,98 123,65 336 221,63 341 317,82
528 Ostatné sociálne náklady 16
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 77 312,82 77 312,82 76 983,23
531 Daň z motorových vozidiel 18 546,49 546,49 546,49
532 Daň z nehnuteľnosti 19 76 766,33 76 766,33 76 436,74
538 Ostatné dane a poplatky 20
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 1 572 474,03 1 572 474,03 169 954,64
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 1 376 197,72 1 376 197,72 131 721,16
542 Predaný materiál 23
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 191 691,14 191 691,14 8 553,38
546 Odpis pohľadávky 26 112,69
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 827,81 827,81 21 582,77
549 Manká a škody 28 3 757,36 3 757,36 7 984,64
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 5 759 180,73 16 626,93 5 775 807,66 7 563 633,61
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 5 523 481,50 14 305,97 5 537 787,47 5 546 808,60
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 235 699,23 2 320,96 238 020,19 2 016 825,01
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 2 320,96 2 320,96 1 363 142,57
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 180 000,00 180 000,00 80 000,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 55 699,23 55 699,23 573 682,44
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 67 630,90 1,65 67 632,55 55 159,16
561 Predané cenné papiere a podiely 41
562 Úroky 42
563 Kurzové straty 43 3,10
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45
567 Náklady na derivátové operácie 46
568 Ostatné finančné náklady 47 65 350,90 1,65 65 352,55 55 156,06
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 2 280,00 2 280,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49
572 Škody 50
574 Tvorba rezerv 51
578 Ostatné mimoriadne náklady 52
579 Tvorba opravných položiek 53
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60
587 Náklady na ostatné transfery 61
588 Náklady z odvodu príjmov 62
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 73 053 668,79 121 591,79 73 175 260,58 72 712 669,20

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.