Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 10.04.2015

Eltek s.r.o.

Úč POD

Eltek s.r.o.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2014


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 70 036 378
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 70 160 110 57 915 601
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 1 349 233 1 022 049
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 62 423 151 50 660 086
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 5 910 599 5 561 360
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 123 881 215 209
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 13 143 115 116
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 340 103 341 781
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 68 352 744 56 816 755
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 1 158 041 893 176
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 51 655 590 42 614 048
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 -29 750 106 552
D. Služby (účtová skupina 51) 14 5 208 960 3 645 641
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 9 371 573 8 510 520
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 6 743 772 6 113 337
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 2 304 537 2 097 455
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 323 264 299 728
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 30 016 29 261
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 851 242 819 600
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 851 242 819 600
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 5 909 108 014
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 9 669 7 571
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 91 494 82 372
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 1 807 366 1 098 846
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 11 814 023 10 199 287
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 13 012 112 294
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 149 92
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 149 92
XII. Kurzové zisky (663) 42 12 863 112 202
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 494 864 659 665
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 372 758 462 314
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 372 758 462 314
O. Kurzové straty (563) 52 72 213 130 060
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 49 893 67 291
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -481 852 -547 371
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 1 325 514 551 475
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 321 966 175 105
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 229 571 81 121
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 92 395 93 984
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 1 003 548 376 370

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.