Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 20.05.2015

Obec Jaslovské Bohunice

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Jaslovské Bohunice

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť

Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014
Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť Stiahnuť
Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2014 2013
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 331 463,90 62 971,06 394 434,96 478 163,02
501 Spotreba materiálu 2 132 819,64 4 636,62 137 456,26 160 252,02
502 Spotreba energie 3 198 644,26 54 713,26 253 357,52 314 268,78
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 3 621,18 3 621,18 3 642,22
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 700 068,32 26 195,83 726 264,15 526 850,34
511 Opravy a udržiavanie 7 318 129,60 9 801,18 327 930,78 196 414,73
512 Cestovné 8 1 355,26 0,00 1 355,26 20,42
513 Náklady na reprezentáciu 9 6 895,76 0,00 6 895,76 18 533,22
518 Ostatné služby 10 373 687,70 16 394,65 390 082,35 311 881,97
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 559 517,56 66 547,67 626 065,23 622 307,73
521 Mzdové náklady 12 399 517,55 47 954,44 447 471,99 443 619,63
524 Zákonné sociálne poistenie 13 136 056,53 16 691,63 152 748,16 150 075,94
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0,00 0,00 0,00 2 499,96
527 Zákonné sociálne náklady 15 23 943,48 1 901,60 25 845,08 26 112,20
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 5 336,25 0,00 5 336,25 1 192,60
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0,00 0,00 0,00 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 20 5 336,25 0,00 5 336,25 1 192,60
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 56 921,52 7,69 56 929,21 49 992,92
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 29 413,96 0,00 29 413,96 16 593,36
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 461,20 0,00 461,20 4,01
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0,00 0,00 0,00 0,00
546 Odpis pohľadávky 26 0,00 0,00 0,00 0,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 27 046,36 7,69 27 054,05 33 395,55
549 Manká a škody 28 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 1 124 101,18 7 968,90 1 132 070,08 1 106 598,80
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 1 120 172,58 5 695,35 1 125 867,93 1 072 002,15
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 3 928,60 2 273,55 6 202,15 34 596,65
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 2 273,55 2 273,55 3 200,00
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 3 720,00 0,00 3 720,00 29 600,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 208,60 0,00 208,60 1 796,65
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 63 736,17 81,61 63 817,78 68 372,96
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 49 389,63 0,00 49 389,63 54 123,41
563 Kurzové straty 43 293,36 0,00 293,36 240,75
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 14 053,18 81,61 14 134,79 14 008,80
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 637 745,85 0,00 637 745,85 571 265,90
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 392 430,53 0,00 392 430,53 335 043,32
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 206,25 0,00 206,25 225,00
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 245 109,07 0,00 245 109,07 235 997,58
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 3 478 890,75 163 772,76 3 642 663,51 3 424 744,27

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.