Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 20.05.2015

Obec Jaslovské Bohunice

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Obec Jaslovské Bohunice

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Súvaha k 31.12.2014
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Súvaha k 31.12.2014

Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku 2014 2013
a b c 5 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 115 22 738 453,19 22 214 149,39
A. Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 116 18 805 664,28 17 804 149,18
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) 117 0,00 -29 329,00
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414) 118 0,00 -29 329,00
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415) 119 0,00 0,00
A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122) 120 0,00 0,00
A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121 0,00 0,00
2. Ostatné fondy (427) 122 0,00 0,00
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) 123 18 805 664,28 17 833 478,18
A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428) 124 17 826 776,56 16 852 977,11
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183) 125 978 887,72 980 501,07
B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 126 1 586 540,28 1 865 043,42
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131) 127 5 993,55 32 800,00
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128 0,00 0,00
2. Ostatné rezervy (459AÚ) 129 0,00 0,00
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 2 273,55 3 200,00
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 3 720,00 29 600,00
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139) 132 7 594,21 9 867,09
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 133 0,00 0,00
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134 0,00 0,00
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 135 0,00 0,00
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 136 0,00 0,00
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 137 7 594,21 9 867,09
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 138 0,00 0,00
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 139 0,00 0,00
B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) 140 965 015,13 1 006 897,09
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141 962 400,08 1 005 748,07
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142 0,00 0,00
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143 0,00 0,00
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 2 615,05 1 149,02
5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145 0,00 0,00
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146 0,00 0,00
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 147 0,00 0,00
8. Predané opcie (377AÚ) 148 0,00 0,00
9. Iné záväzky (379AÚ) 149 0,00 0,00
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) 150 0,00 0,00
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) 151 220 719,10 241 297,89
B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 85 198,92 135 633,29
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153 0,00 0,00
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154 0,00 0,00
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155 34 148,09 31 600,00
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 156 0,00 0,00
6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157 0,00 0,00
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 158 0,00 0,00
8. Predané opcie (377AÚ) 159 0,00 0,00
9. Iné záväzky (379AÚ) 160 55 772,54 16 214,87
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 161 0,00 0,00
11. Záväzky voči združeniu (368) 162 0,00 0,00
12. Zamestnanci (331) 163 25 051,81 25 388,02
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 0,00 0,00
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 165 15 839,65 16 006,27
15. Daň z príjmov (341) 166 1 043,07 1 277,69
16. Ostatné priame dane (342) 167 3 017,40 3 080,60
17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168 647,62 12 097,15
18. Ostatné dane a poplatky (345) 169 0,00 0,00
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170 0,00 0,00
20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 171 0,00 0,00
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 172 0,00 0,00
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) 173 387 218,29 574 181,35
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174 216 347,73 387 218,29
2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 175 170 870,56 186 963,06
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 176 0,00 0,00
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177 0,00 0,00
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) 178 0,00 0,00
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) 179 0,00 0,00
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) 180 2 346 248,63 2 544 956,79
C.1. Výdavky budúcich období (383) 181 1 953,20 2 010,20
2. Výnosy budúcich období (384) 182 2 344 295,43 2 542 946,59
D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 183 0,00 0,00

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.