Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 11.04.2015
Účtovná závierka k 31.12.2014


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 1 489 855 1 658 628
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 2 436 274 2 230 991
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 861
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 1 392 278 1 572 860
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 97 577 84 907
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 129 618 123 368
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 424 669 397 381
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 77 487 577
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 314 645 51 037
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 2 419 906 2 132 666
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 686 953 647 397
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 959 327 793 080
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 536 835 508 734
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 369 938 352 797
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 10 797 13 286
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 136 422 125 555
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 19 678 17 096
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 21 077 22 304
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 204 473 156 014
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 204 473 156 014
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 1 899
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -47 731 14
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 57 073 5 123
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 16 368 98 325
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 397 862 738 900
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 37 1 327
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 36 1 327
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 36 1 327
XII. Kurzové zisky (663) 42
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 9 625 7 486
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 67
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 67
O. Kurzové straty (563) 52
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 9 558 7 486
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -9 588 -6 159
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 6 780 92 166
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 -3 336 28 515
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 7 26 612
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -3 343 1 903
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 10 116 63 651

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.