Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 11.04.2015

SkyToll, a. s.

Úč POD

SkyToll, a. s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2014


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 227 091 628
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 224 616 912 299 556 448
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 4 783
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 69 081 867 120 059 611
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 1 769 71 593
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 155 528 493 179 425 244
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 207 900 100 243 530 364
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 3 592
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 1 173 181 882 134
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 30 035 192 25 580 801
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 8 181 660 6 384 040
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 6 172 211 4 808 553
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 1 831 662 1 417 382
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 177 787 158 105
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 4 789 3 521
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 16 517 299 34 454 548
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 16 479 521 35 930 802
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 37 778 -1 476 254
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 3 010 180
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 3 935 108 4 461 199
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 148 049 279 168 753 941
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 16 716 812 56 026 084
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 37 874 685 93 596 676
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 2 478 004 4 420 800
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 436 277 2 262 360
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 430 704
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 5 573 2 262 360
XII. Kurzové zisky (663) 42 60 107
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 2 041 667 2 158 333
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 5 115 888 6 778 168
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 4 371 921 5 862 909
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 3 792 753
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 579 168 5 862 909
O. Kurzové straty (563) 52 408 321
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 743 559 914 938
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -2 637 884 -2 357 368
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 14 078 928 53 668 716
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 3 439 626 11 341 956
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 3 439 626 11 341 956
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 10 639 302 42 326 760

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.