Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 11.04.2015
Účtovná závierka k 31.12.2014


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 6 348 852
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 6 324 855 6 351 792
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 6 152 712 4 708 264
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 55 629 11 339
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 116 514 1 632 189
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 2 963 312 3 085 568
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 9 606 13 485
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 1 559 472 290 618
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 1 574 1 574
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 1 195 1 195
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 379 379
4. Sociálne náklady (527, 528) 19
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 41 532 41 986
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 1 165 532 1 172 396
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 1 134 437 1 172 396
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 31 095
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 51 779 11 339
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 12 869
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 133 817 1 541 301
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 3 361 543 3 266 224
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 4 583 634 4 404 161
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 23 997 1 980
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 23 762 273
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 23 762 273
XII. Kurzové zisky (663) 42 235 1 707
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 2 651 306 2 768 259
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 2 650 583 2 767 582
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 1 814 503
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 836 080 2 767 582
O. Kurzové straty (563) 52 226 206
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 497 471
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -2 627 309 -2 766 279
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 734 234 499 945
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 301 944 619 913
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 2 923 52
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 299 021 619 861
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 432 290 -119 968

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.