Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 14.06.2015
Účtovná závierka k 31.12.2014


Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Netto 1 Netto 2
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1 93 061 81 151
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2 0 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 4 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 5
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 8
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9 0 0
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11
3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 12
4. Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/ 13
B. Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21 14 93 061 81 151
B.I. Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/ 15
B.II. Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A 16
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20) 17 72 217 60 891
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ 18 72 217 60 891
2. Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/ 19
3. Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/ 20
B.IV. Finančný majetok r. 22 + r. 23 21 20 844 20 260
B.IV.1. Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) 22 20 844 20 260
2. Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/ 23

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.