Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 29.12.2015

OMNITRADE, a.s.

Úč POD

OMNITRADE, a.s.

Úč POD
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 2 402 875
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 7 872 147 2 704 604
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 80 233 94 948
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 180 685 294 219
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 2 141 957 1 759 134
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 18 353 14 694
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 4 174 402 366 000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 1 276 517 175 609
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 12 818 773 2 714 537
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 36 108 37 126
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 639 303 569 476
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 1 140 306 463 829
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 758 861 793 345
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 525 564 546 031
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 21 510 19 052
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 185 696 195 906
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 26 091 32 356
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 21 589 19 994
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 680 278 545 824
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 523 237 545 824
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 157 041
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 9 209 861 208 517
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -3 373 4 997
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 335 840 71 429
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 -4 946 626 -9 933
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 605 511 1 092 564
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 26 5
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 7 5
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 7 5
XII. Kurzové zisky (663) 42 19
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 132 134 140 471
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 115 210 123 998
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 10 027
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 105 183 123 998
O. Kurzové straty (563) 52 131 3
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 16 793 16 470
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -132 108 -140 466
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 -5 078 734 -150 399
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 9 362 38 964
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 2 880 38 964
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 6 482
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 -5 088 096 -189 363

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.