Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2015 2014
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 21 198 500,60 34 547,57 21 233 048,17 19 423 300,28
501 Spotreba materiálu 2 21 198 500,60 33 284,36 21 231 784,96 19 414 827,88
502 Spotreba energie 3 1 263,21 1 263,21 8 472,40
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 10 153 335,54 14 882,79 10 168 218,33 10 007 664,70
511 Opravy a udržiavanie 7 1 892 723,88 1 661,09 1 894 384,97 1 973 248,11
512 Cestovné 8 27 458,04 27 458,04 22 288,39
513 Náklady na reprezentáciu 9 1 396,21 1 396,21 1 114,95
518 Ostatné služby 10 8 231 757,41 13 221,70 8 244 979,11 8 011 013,25
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 38 432 128,72 59 872,05 38 492 000,77 36 251 068,54
521 Mzdové náklady 12 28 014 795,09 44 443,56 28 059 238,65 26 575 521,49
524 Zákonné sociálne poistenie 13 9 747 838,03 15 118,30 9 762 956,33 9 231 946,29
525 Ostatné sociálne poistenie 14 120 455,54 120 455,54 107 379,13
527 Zákonné sociálne náklady 15 549 040,06 310,19 549 350,25 336 221,63
528 Ostatné sociálne náklady 16
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 76 525,16 76 525,16 77 312,82
531 Daň z motorových vozidiel 18 484,83 484,83 546,49
532 Daň z nehnuteľnosti 19 76 040,33 76 040,33 76 766,33
538 Ostatné dane a poplatky 20
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 140 266,30 140 266,30 1 572 474,03
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 1 376 197,72
542 Predaný materiál 23
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 133 436,38 133 436,38
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 2 040,17 2 040,17 191 691,14
546 Odpis pohľadávky 26 59,70 59,70
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 1 260,62 1 260,62 827,81
549 Manká a škody 28 3 469,43 3 469,43 3 757,36
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 4 159 428,16 9 568,71 4 168 996,87 5 775 807,66
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 4 135 747,66 6 694,56 4 142 442,22 5 537 787,47
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 23 680,50 2 874,15 26 554,65 238 020,19
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 2 874,15 2 874,15 2 320,96
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 20 000,00 20 000,00 180 000,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 3 680,50 3 680,50 55 699,23
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 38 914,43 1,05 38 915,48 67 632,55
561 Predané cenné papiere a podiely 41
562 Úroky 42
563 Kurzové straty 43
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45
567 Náklady na derivátové operácie 46
568 Ostatné finančné náklady 47 38 914,43 1,05 38 915,48 65 352,55
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 2 280,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49
572 Škody 50
574 Tvorba rezerv 51
578 Ostatné mimoriadne náklady 52
579 Tvorba opravných položiek 53
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60
587 Náklady na ostatné transfery 61
588 Náklady z odvodu príjmov 62
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 74 199 098,91 118 872,17 74 317 971,08 73 175 260,58

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.