Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 31.03.2016

Technické služby Starého Mesta, a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2015
Dokument: PDF veľkosť 125 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 428 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 831 223 693 837
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 831 306 710 676
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 6 695
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 831 223 687 142
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 16 839
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 83
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 808 258 674 542
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 6 300
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 9 251 33 427
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 599 543 467 739
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 134 974 137 238
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 99 161 99 074
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 29 826 32 314
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 5 987 5 850
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 1 237 155
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 39 933 29 203
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 39 933 29 203
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 2 451
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 20 869 480
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 23 048 36 134
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 222 429 186 371
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 5 5
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 5 5
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 5 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41
XII. Kurzové zisky (663) 42
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 3 125 3 583
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 1 669 1 443
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 1 669 1 443
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51
O. Kurzové straty (563) 52
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 1 456 2 140
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -3 120 -3 578
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 19 928 32 556
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 8 664 6 229
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 8 664 6 229
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 11 264 26 327

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.