Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 02.04.2016

Eltek s.r.o.

Úč POD

Eltek s.r.o.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2015


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 67 047 696 70 036 080
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 66 802 614 70 160 110
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 1 459 513 1 349 233
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 59 078 337 62 423 151
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 5 652 036 5 910 599
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 -245 234 123 881
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 14 217 13 143
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 843 745 340 103
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 66 055 759 68 352 744
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 1 207 217 1 158 041
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 49 038 441 51 655 590
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 306 983 -29 750
D. Služby (účtová skupina 51) 14 4 149 395 5 208 960
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 10 350 621 9 371 573
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 7 521 953 6 743 772
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 2 522 130 2 304 537
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 306 538 323 264
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 29 191 30 016
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 867 900 851 242
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 867 900 851 242
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 2 014 5 909
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 8 838 9 669
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 95 159 91 494
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 746 855 1 807 366
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 11 242 616 11 814 023
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 32 232 13 012
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 152 149
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 152 149
XII. Kurzové zisky (663) 42 32 080 12 863
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 423 567 494 864
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 253 328 372 758
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 253 328 372 758
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51
O. Kurzové straty (563) 52 97 242 72 213
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 72 997 49 893
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -391 335 -481 852
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 355 520 1 325 514
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 126 407 321 966
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 111 672 229 571
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 14 735 92 395
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 229 113 1 003 548

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.