Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 02.04.2016

PPA CONTROLL, a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2015
Dokument: PDF veľkosť 936 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 437 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 64 678 554 78 270 797
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 64 881 773 84 558 694
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 6 121 740 6 722 571
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 58 556 814 71 548 226
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 100 92 220
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 203 119 6 195 677
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 62 746 519 80 819 763
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 5 573 046 6 257 092
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 2 702 705 492 823
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 51 498 877 64 643 530
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 2 422 141 2 258 507
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 1 664 533 1 522 299
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 275 880 310 755
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 425 793 387 975
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 55 935 37 478
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 29 829 27 891
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 199 464 264 360
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 199 464 264 360
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 9 318
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -48 715 359 982
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 369 172 6 506 260
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 2 135 254 3 738 931
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 4 903 926 6 877 352
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 4 836 803 4 094 846
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 429 275
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 4 308 555 3 197 838
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32 4 308 555 3 197 838
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 151 521 246 612
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 147 412 235 790
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 4 109 10 822
XII. Kurzové zisky (663) 42 376 727 221 121
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 657 472 1 056 030
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 429 275
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48 2 883
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 1
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 1
O. Kurzové straty (563) 52 365 021 236 151
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 292 450 387 721
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 4 179 331 3 038 816
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 6 314 585 6 777 747
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 553 242 829 184
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 540 284 875 881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 12 958 -46 697
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 5 761 343 5 948 563

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.