Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 21.06.2016
Účtovná závierka k 31.12.2015


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 55 357 350 53 235 228
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 147 553 028 140 441 829
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 54 684 674 52 661 017
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 672 676 574 211
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 1 611 093 1 593 619
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 90 584 585 85 612 982
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 145 921 660 139 011 810
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 48 026 096 44 896 312
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 213 176 189 767
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 5 245 578 5 542 758
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 176 598 808 768
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 82 643 591 428
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 87 865 202 094
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 6 090 15 246
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 13 776 41 849
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 197 468 282 574
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 197 468 282 574
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 1 472 593 1 599 449
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -16 214 26 341
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 90 592 589 85 623 992
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 1 631 368 1 430 019
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 1 872 500 2 606 391
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 85 3 486
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 30 32
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32 30 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 26 3 454
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 26 3 431
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 0 23
XII. Kurzové zisky (663) 42 29
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 8 372 21 641
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 16 13 238
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 16 13 238
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51
O. Kurzové straty (563) 52 82 220
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 8 274 8 183
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -8 287 -18 155
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 1 623 081 1 411 864
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 390 973 359 678
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 564 679 393 767
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -173 706 -34 089
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 1 232 108 1 052 186

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.