Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 25.06.2016
Účtovná závierka k 31.12.2015


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 34 361 601 35 132 622
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 26 671 884 26 878 715
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 10 900 000 10 900 000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 10 900 000 10 900 000
2. Zmena základného imania +/- 419 83
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84
A.II. Emisné ážio (412) 85 648 699 648 699
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86 2 683 026 2 683 026
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 1 977 566 1 723 215
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88 1 977 566 1 723 215
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93 3 479 038 1 668 368
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94 1 770 413 -40 257
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95 1 708 625 1 708 625
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 9 001 056 6 711 892
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 9 001 056 7 268 445
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99 -556 553
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 -2 017 501 2 543 515
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 7 678 096 8 229 437
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 246 707 236 247
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108 20 000
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 16 242 12 658
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117 210 465 223 589
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 7 347 132 7 911 374
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 332 129 299 039
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124 499
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 331 630 299 039
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130 6 700 470 7 300 000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 83 478 75 142
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 51 425 47 889
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 47 330 54 881
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 132 300 134 423
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 84 257 81 816
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 79 657 81 816
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 4 600
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 11 621 24 470
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143 2 303
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144 5 334 10 667
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 6 287 11 500

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.