Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.06.2016

PX CASK s.r.o.

Úč POD

PX CASK s.r.o.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2015


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 2 656 544 1 194 200
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 2 663 367 1 236 659
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 2 622
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 2 653 923 1 194 200
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 18 160
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 6 822 24 299
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 2 736 363 1 204 445
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 109 546 65 219
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 2 378 449 727 924
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 132 565 99 403
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 92 893 68 756
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 32 651 23 575
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 7 021 7 072
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 16 100 6 945
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 84 391 227 996
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 84 391 227 996
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 14 753
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 15 312 62 205
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 -72 996 32 214
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 168 550 401 057
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 18 755
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 18 755
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 18 755
XII. Kurzové zisky (663) 42
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 25 077 30 982
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 23 644 29 935
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 23 644 29 935
O. Kurzové straty (563) 52 71 3
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 1 362 1 044
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -25 059 -30 227
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 -98 055 1 987
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 2 883 2 883
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 2 883 2 883
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 -100 938 -896

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.