Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 22.03.2017

OMNITRADE, a.s.

Úč POD

OMNITRADE, a.s.

Úč POD
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 2 654 426 2 402 882
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 2 823 699 7 872 147
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 89 176 80 233
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 0 180 685
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 2 472 003 2 141 957
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 28 046 18 353
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 93 244 4 174 402
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 141 230 1 276 517
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 2 643 940 12 818 773
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 38 013 36 108
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 639 120 639 303
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 513 518 1 140 306
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 880 900 758 861
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 625 278 525 564
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 20 016 21 510
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 205 165 185 696
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 30 441 26 091
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 25 550 21 589
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 441 722 680 278
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 425 887 523 237
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 15 835 157 041
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 544 9 209 861
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 5 623 -3 373
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 98 950 335 840
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 179 759 -4 946 626
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 1 398 574 605 511
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 2 058 26
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 4 7
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 4 7
XII. Kurzové zisky (663) 42 2 054 19
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 299 708 132 134
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 284 603 115 210
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 185 497 10 027
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 99 106 105 183
O. Kurzové straty (563) 52 1 006 131
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 14 099 16 793
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -297 650 -132 108
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 -117 891 -5 078 734
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 128 578 9 362
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 2 880 2 880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 125 698 6 482
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 -246 469 -5 088 096

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.