Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022
Súvaha k 31.12.2016

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Súvaha k 31.12.2016


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku 2016 2015
a b c 5 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 115 47 230 570,19 49 734 094,99
A. Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 116 -41 947 307,43 -29 231 163,85
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) 117
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414) 118
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415) 119
A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122) 120
A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121
2. Ostatné fondy (427) 122
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) 123 -41 947 307,43 -29 231 163,85
A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428) 124 -29 231 163,85 -16 217 528,09
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183) 125 -12 716 143,58 -13 013 635,76
B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 126 88 408 770,40 78 177 538,23
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131) 127 690 538,88 362 957,61
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128
2. Ostatné rezervy (459AÚ) 129 686 483,46 360 083,46
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 4 055,42 2 874,15
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139) 132 24 648 957,00 25 937 555,54
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 133
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134 24 648 957,00 25 937 555,54
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 135
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 136
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 137
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 138
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 139
B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) 140 343 080,47 201 826,85
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 343 080,47 201 826,85
5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 147
8. Predané opcie (377AÚ) 148
9. Iné záväzky (379AÚ) 149
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) 150
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) 151 62 726 194,05 51 675 198,23
B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 59 024 486,98 47 997 105,07
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 156 2 030,52
6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 158
8. Predané opcie (377AÚ) 159
9. Iné záväzky (379AÚ) 160 105 445,67 187 383,54
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 161
11. Záväzky voči združeniu (368) 162
12. Zamestnanci (331) 163 4 465,36 3 715,66
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 1 963 492,21 1 857 543,29
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 165 1 256 335,86 1 335 181,15
15. Daň z príjmov (341) 166 42 821,63
16. Ostatné priame dane (342) 167 292 635,05 268 961,36
17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168 15 960,38
18. Ostatné dane a poplatky (345) 169 518,10 484,83
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170
20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 171
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 172 20 032,81 22 792,81
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) 173
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174
2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 175
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 176
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) 178
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) 179
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) 180 769 107,22 787 720,61
C.1. Výdavky budúcich období (383) 181 413 750,21 346 513,36
2. Výnosy budúcich období (384) 182 355 357,01 441 207,25
D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 183

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.