Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 31.03.2017

Obec Jaslovské Bohunice

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Jaslovské Bohunice

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016

Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2016 2015
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 338 178,35 63 987,11 402 165,46 489 638,62
501 Spotreba materiálu 2 127 861,09 15 494,35 143 355,44 229 767,74
502 Spotreba energie 3 210 317,26 43 793,32 254 110,58 253 917,38
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 4 699,44 4 699,44 5 953,50
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 555 699,83 17 372,58 573 072,41 468 555,81
511 Opravy a udržiavanie 7 115 363,09 4 846,21 120 209,30 131 162,51
512 Cestovné 8 332,64 0,00 332,64 164,80
513 Náklady na reprezentáciu 9 2 771,82 0,00 2 771,82 6 229,88
518 Ostatné služby 10 437 232,28 12 526,37 449 758,65 330 998,62
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 647 151,02 48 705,04 695 856,06 626 087,37
521 Mzdové náklady 12 461 812,23 34 874,61 496 686,84 448 892,93
524 Zákonné sociálne poistenie 13 157 111,94 12 145,27 169 257,21 151 376,23
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0,00 0,00 0,00 0,00
527 Zákonné sociálne náklady 15 28 226,85 1 685,16 29 912,01 25 818,21
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 1 139,86 0,00 1 139,86 1 809,46
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0,00 0,00 0,00 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 20 1 139,86 0,00 1 139,86 1 809,46
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 49 029,20 0,00 49 029,20 38 386,33
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 127,47 0,00 127,47 5 600,42
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0,00 0,00 0,00 0,00
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 14 817,88 0,00 14 817,88 0,00
546 Odpis pohľadávky 26 3 711,42 0,00 3 711,42 0,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 30 372,43 0,00 30 372,43 32 785,91
549 Manká a škody 28 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 544 296,93 28 160,02 572 456,95 599 528,05
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 537 814,10 25 440,60 563 254,70 575 531,33
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 6 482,83 2 719,42 9 202,25 23 996,72
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 2 719,42 2 719,42 2 429,02
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 3 720,00 0,00 3 720,00 18 434,41
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 2 762,83 0,00 2 762,83 3 133,29
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 54 099,54 106,78 54 206,32 59 222,38
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 39 694,49 0,00 39 694,49 44 033,72
563 Kurzové straty 43 0,00 0,00 0,00 0,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 14 405,05 106,78 14 511,83 15 188,66
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 887 717,98 0,00 887 717,98 719 869,48
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 637 487,24 0,00 637 487,24 421 537,40
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 238,32 0,00 238,32 195,00
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 249 992,42 0,00 249 992,42 298 137,08
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 3 077 312,71 158 331,53 3 235 644,24 3 003 097,50

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.