Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 02.04.2017

Eltek s.r.o.

Úč POD

Eltek s.r.o.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2016


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 64 373 991 67 048 000
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 64 252 559 66 802 614
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 1 561 903 1 459 513
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 57 065 177 59 078 337
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 5 390 753 5 652 036
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 -121 384 -245 234
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 23 207 14 217
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 332 903 843 745
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 68 059 901 66 055 759
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 1 340 059 1 207 217
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 46 113 513 49 038 441
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 -25 755 306 983
D. Služby (účtová skupina 51) 14 4 087 265 4 149 395
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 10 856 784 10 350 621
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 7 870 039 7 521 953
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 2 686 248 2 522 130
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 300 497 306 538
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 29 883 29 191
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 5 605 675 867 900
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 5 605 675 867 900
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 8 269 2 014
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 2 932 8 838
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 41 276 95 159
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 -3 807 342 746 855
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 12 381 367 11 242 616
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 38 628 32 232
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 48 152
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 48 152
XII. Kurzové zisky (663) 42 38 580 32 080
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 268 782 423 567
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 133 225 253 328
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 133 225 253 328
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51
O. Kurzové straty (563) 52 67 631 97 242
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 67 926 72 997
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -230 154 -391 335
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 -4 037 496 355 520
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 -726 889 126 407
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 119 998 111 672
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -846 887 14 735
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 -3 310 607 229 113

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.