Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 02.05.2017
Účtovná závierka k 31.12.2016


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 1 718 932 1 758 303
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 2 928 083 2 543 764
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 2 874
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 1 612 880 1 580 098
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 242 046 178 205
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 132 403 111 404
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 477 779 431 752
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 2 576 9 500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 457 525 232 805
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 2 914 788 2 529 701
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 724 659 627 218
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 1 305 280 1 051 250
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 615 650 594 440
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 425 718 411 711
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 10 496 15 487
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 158 670 148 471
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 20 766 18 771
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 20 669 20 591
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 233 092 230 841
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 233 092 230 841
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 10
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 1 469 360
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 13 969 4 991
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 13 295 14 063
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 438 043 622 991
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 9 35
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 9 35
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 9 35
XII. Kurzové zisky (663) 42
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 5 777 8 548
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 1 273
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 1 273
O. Kurzové straty (563) 52 13
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 4 504 8 535
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -5 768 -8 513
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 7 527 5 550
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 5 902 5 374
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 6 428 7 352
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -526 -1 978
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 1 625 176

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.