Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 16.06.2017

Kofola a.s.

Úč POD

Kofola a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2016


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 75 659 989 73 284 414
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 75 694 587 72 975 610
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 17 663 472 15 162 518
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 55 171 560 55 683 677
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 1 884 408 1 948 262
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 36 334 -294 366
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 258 684 274 303
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 680 129 201 216
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 65 562 483 65 268 161
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 11 551 916 11 588 777
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 19 766 124 18 312 723
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 9 231 20 436
D. Služby (účtová skupina 51) 14 21 579 811 22 752 978
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 6 352 909 5 879 609
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 4 714 701 4 321 282
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 1 532 880 1 400 776
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 105 328 157 551
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 94 097 89 211
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 3 803 676 3 641 263
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 3 799 550 3 647 059
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 4 126 -5 796
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 207 794 193 844
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -303 914 236 700
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 2 500 839 2 552 620
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 10 132 104 7 707 449
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 21 848 692 19 825 177
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 26 997 47 611
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 1 736 14 438
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 1 736 14 438
XII. Kurzové zisky (663) 42 25 261 33 173
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 179 379 221 664
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 75 396 76 037
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 75 396 76 037
O. Kurzové straty (563) 52 65 063 97 331
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 38 920 48 296
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -152 382 -174 053
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 9 979 722 7 533 396
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 2 217 707 1 722 524
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 2 284 307 1 686 702
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -66 600 35 822
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 7 762 015 5 810 872

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.