Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.07.2017

DSN s. r. o.

Úč POD

DSN s. r. o.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2016


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 11 218 804
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 11 197 452 7 734 523
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 11 123 363 7 694 604
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 57 541 39 919
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 16 548
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 10 913 119 7 473 815
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 2 756 829 2 697 632
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 5 419 581 4 275 435
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 2 639 480 391 719
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 1 713 023 198 140
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 601 624 69 089
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 324 833 124 490
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 2 123
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 93 945 76 528
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 93 945 76 528
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 32 426
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 1 161 75
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 284 333 260 708
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 2 946 953 721 537
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 21 352 40 245
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 841 785
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 841 785
XII. Kurzové zisky (663) 42 20 511 39 282
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 178
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 52 681 115 132
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 12 033 148
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 12 033 148
O. Kurzové straty (563) 52 32 632 101 907
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 8 016 13 077
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -31 329 -74 887
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 253 004 185 821
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 52 807 52 310
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 56 507 52 310
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -3 700
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 200 197 133 511

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.