Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 21.10.2017

COMORRA SERVIS

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

COMORRA SERVIS

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016

Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2016 2015
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 273 394,72 138 330,38 411 725,10 468 196,44
501 Spotreba materiálu 2 91 481,09 112 677,82 204 158,91 229 076,64
502 Spotreba energie 3 181 913,63 25 652,56 207 566,19 239 119,80
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 126 637,38 28 888,45 155 525,83 216 219,83
511 Opravy a udržiavanie 7 29 330,40 10 874,73 40 205,13 10 184,20
512 Cestovné 8 1 626,91 600,00 2 226,91 1 603,31
513 Náklady na reprezentáciu 9 92,82 0,00 92,82 98,00
518 Ostatné služby 10 95 587,25 17 413,72 113 000,97 204 334,32
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 573 524,42 141 577,34 715 101,76 677 234,23
521 Mzdové náklady 12 409 421,45 101 365,96 510 787,41 485 526,47
524 Zákonné sociálne poistenie 13 134 897,10 34 386,51 169 283,61 164 141,97
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0,00 0,00 0,00 0,00
527 Zákonné sociálne náklady 15 29 205,87 5 824,87 35 030,74 27 565,79
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 8 447,42 2 586,63 11 034,05 17 510,89
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 261,06 0,00 261,06 261,06
538 Ostatné dane a poplatky 20 8 186,36 2 586,63 10 772,99 17 249,83
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 929,28 9 498,34 10 427,62 8 009,03
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 0,00 0,00 0,00 0,00
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 4,99 0,00 4,99 0,00
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 68,70 300,00 368,70 0,00
546 Odpis pohľadávky 26 0,00 0,00 0,00 6 560,97
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 801,35 9 198,34 9 999,69 1 358,06
549 Manká a škody 28 54,24 0,00 54,24 90,00
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 151 931,05 41 895,80 193 826,85 201 259,41
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 149 487,34 41 895,80 191 383,14 195 922,27
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 2 443,71 0,00 2 443,71 5 337,14
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 0,00 0,00 0,00
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 1 020,00 0,00 1 020,00 1 020,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 1 423,71 0,00 1 423,71 4 317,14
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 0,00 0,00 0,00 0,00
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 7 845,81 4 094,68 11 940,49 11 524,09
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 1 621,38 1 567,90 3 189,28 3 045,55
563 Kurzové straty 43 0,00 0,00 0,00 0,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 6 158,04 2 526,78 8 684,82 8 478,54
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 66,39 0,00 66,39 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 0,00 0,00 0,00 0,00
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 0,00 0,00 0,00 0,00
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0,00 0,00 0,00 0,00
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 0,00 0,00 0,00 0,00
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 1 142 710,08 366 871,62 1 509 581,70 1 599 953,92

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.