Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 22.02.2018

COMORRA SERVIS

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

COMORRA SERVIS

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017

Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2017 2016
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 271 217,73 176 368,79 447 586,52 411 725,10
501 Spotreba materiálu 2 99 309,64 150 427,63 249 737,27 204 158,91
502 Spotreba energie 3 171 908,09 25 941,16 197 849,25 207 566,19
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 112 365,93 79 677,40 192 043,33 155 525,83
511 Opravy a udržiavanie 7 22 241,41 35 844,44 58 085,85 40 205,13
512 Cestovné 8 1 153,66 100,00 1 253,66 2 226,91
513 Náklady na reprezentáciu 9 97,30 0,00 97,30 92,82
518 Ostatné služby 10 88 873,56 43 732,96 132 606,52 113 000,97
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 624 403,41 152 957,66 777 361,07 715 101,76
521 Mzdové náklady 12 446 948,22 111 378,67 558 326,89 510 787,41
524 Zákonné sociálne poistenie 13 147 950,48 35 876,73 183 827,21 169 283,61
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0,00 0,00 0,00 0,00
527 Zákonné sociálne náklady 15 29 504,71 5 702,26 35 206,97 35 030,74
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 9 709,24 3 589,45 13 298,69 11 034,05
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 261,06 0,00 261,06 261,06
538 Ostatné dane a poplatky 20 9 448,18 3 589,45 13 037,63 10 772,99
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 789,64 2 127,38 2 917,02 10 427,62
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 0,00 0,00 0,00 0,00
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 15,32 0,00 15,32 4,99
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 80,00 0,00 80,00 368,70
546 Odpis pohľadávky 26 0,00 0,00 0,00 0,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 694,32 2 127,38 2 821,70 9 999,69
549 Manká a škody 28 0,00 0,00 0,00 54,24
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 159 729,20 52 314,90 212 044,10 193 826,85
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 157 400,86 52 314,90 209 715,76 191 383,14
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 2 328,34 0,00 2 328,34 2 443,71
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 0,00 0,00 0,00
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 1 020,00 0,00 1 020,00 1 020,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 1 308,34 0,00 1 308,34 1 423,71
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 0,00 0,00 0,00 0,00
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 8 787,87 5 642,01 14 429,88 11 940,49
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 2 009,18 1 758,73 3 767,91 3 189,28
563 Kurzové straty 43 0,00 0,00 0,00 0,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 6 778,69 3 883,28 10 661,97 8 684,82
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 66,39
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 0,00 0,00 0,00 0,00
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 0,00 0,00 0,00 0,00
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0,00 0,00 0,00 0,00
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 0,00 0,00 0,00 0,00
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 1 187 003,02 472 677,59 1 659 680,61 1 509 581,70

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.