Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 28.03.2018
Účtovná závierka k 31.12.2017


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 1 887 433 1 913 429
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 1 887 308 1 913 006
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 1 432 350 1 463 812
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 410 960 436 191
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 13 701 3 774
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 30 297 9 229
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 1 826 925 1 882 843
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 1 072 273 1 129 125
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 156 536 152 893
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 516 164 500 095
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 353 246 343 699
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 6 507 5 595
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 129 364 125 490
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 27 047 25 311
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 4 249 4 094
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 58 124 59 096
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 58 124 59 096
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 2 282 1 001
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 17 297 36 539
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 60 383 30 163
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 628 202 621 759
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 124 423
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 124 422
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 124 422
XII. Kurzové zisky (663) 42
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 1 664 1 513
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 1
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51
O. Kurzové straty (563) 52
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 1 664 1 512
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -1 540 -1 090
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 58 843 29 073
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 12 608 7 698
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 12 859 8 573
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -251 -875
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 46 235 21 375

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.