Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 28.03.2018

Obec Jaslovské Bohunice

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Jaslovské Bohunice

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017

Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2017 2016
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 371 964,54 84 560,96 456 525,50 402 165,46
501 Spotreba materiálu 2 176 899,75 44 753,01 221 652,76 143 355,44
502 Spotreba energie 3 195 064,79 34 318,10 229 382,89 254 110,58
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 5 489,85 5 489,85 4 699,44
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 657 046,97 19 689,72 676 736,69 573 072,41
511 Opravy a udržiavanie 7 152 487,28 7 127,81 159 615,09 120 209,30
512 Cestovné 8 1 869,47 0,00 1 869,47 332,64
513 Náklady na reprezentáciu 9 3 441,45 0,00 3 441,45 2 771,82
518 Ostatné služby 10 499 248,77 12 561,91 511 810,68 449 758,65
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 636 943,37 95 831,43 732 774,80 695 856,06
521 Mzdové náklady 12 455 793,56 69 017,58 524 811,14 496 686,84
524 Zákonné sociálne poistenie 13 154 230,58 23 573,99 177 804,57 169 257,21
525 Ostatné sociálne poistenie 14 2 908,32 0,00 2 908,32 0,00
527 Zákonné sociálne náklady 15 24 010,91 3 239,86 27 250,77 29 912,01
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 2 111,00 0,00 2 111,00 1 139,86
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0,00 0,00 0,00 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 20 2 111,00 0,00 2 111,00 1 139,86
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 39 457,50 0,00 39 457,50 49 029,20
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 210,54 0,00 210,54 127,47
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0,00 0,00 0,00 0,00
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 1 140,60 0,00 1 140,60 14 817,88
546 Odpis pohľadávky 26 0,00 0,00 0,00 3 711,42
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 32 524,30 0,00 32 524,30 30 372,43
549 Manká a škody 28 5 582,06 0,00 5 582,06 0,00
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 1 131 218,69 30 603,75 1 161 822,44 572 456,95
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 557 549,16 26 386,35 583 935,51 563 254,70
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 573 669,53 4 217,40 577 886,93 9 202,25
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 3 237,70 3 237,70 2 719,42
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 573 630,89 0,00 573 630,89 3 720,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 979,70 979,70 0,00
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 38,64 0,00 38,64 2 762,83
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 49 873,76 202,77 50 076,53 54 206,32
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 36 435,14 0,00 36 435,14 39 694,49
563 Kurzové straty 43 0,00 0,00 0,00 0,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 13 438,62 202,77 13 641,39 14 511,83
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 964 352,83 0,00 964 352,83 887 717,98
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 700 271,05 0,00 700 271,05 637 487,24
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 156,00 0,00 156,00 238,32
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 263 925,78 0,00 263 925,78 249 992,42
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 3 852 968,66 230 888,63 4 083 857,29 3 235 644,24

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.