Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2017 2016
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 19 983 059,58 161 243,65 20 144 303,23 20 529 808,08
501 Spotreba materiálu 2 19 983 059,58 47 899,75 20 030 959,33 20 529 808,08
502 Spotreba energie 3
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 113 343,90 113 343,90
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 9 040 033,46 103 097,43 9 143 130,89 9 505 646,68
511 Opravy a udržiavanie 7 1 389 686,79 26 024,22 1 415 711,01 1 623 304,88
512 Cestovné 8 10 368,59 9,97 10 378,56 9 158,87
513 Náklady na reprezentáciu 9 2 014,87 2 014,87 1 259,87
518 Ostatné služby 10 7 637 963,21 77 063,24 7 715 026,45 7 871 923,06
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 42 937 678,48 122 941,47 43 060 619,95 40 840 595,68
521 Mzdové náklady 12 31 104 247,10 90 022,63 31 194 269,73 29 683 392,94
524 Zákonné sociálne poistenie 13 10 793 382,84 30 488,84 10 823 871,68 10 227 787,21
525 Ostatné sociálne poistenie 14 163 369,54 163 369,54 126 425,28
527 Zákonné sociálne náklady 15 876 679,00 2 430,00 879 109,00 802 990,25
528 Ostatné sociálne náklady 16
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 150 232,79 1 765,56 151 998,35 151 696,62
531 Daň z motorových vozidiel 18 824,70 824,70 518,10
532 Daň z nehnuteľnosti 19 76 040,33 76 040,33 76 040,33
538 Ostatné dane a poplatky 20 74 192,46 940,86 75 133,32 75 138,19
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 308 210,37 308 210,37 385 400,77
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22
542 Predaný materiál 23
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 36 490,78 36 490,78 338 549,66
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 102 548,38 102 548,38 7 897,81
546 Odpis pohľadávky 26 9 218,80 9 218,80
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 157 512,76 157 512,76 18 525,83
549 Manká a škody 28 2 439,65 2 439,65 20 427,47
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 4 217 593,05 13 279,76 4 230 872,81 4 362 191,96
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 4 041 663,21 4 827,77 4 046 490,98 3 916 018,58
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 175 929,84 8 451,99 184 381,83 446 173,38
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 8 451,99 8 451,99 4 055,42
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 144 000,00 144 000,00 427 000,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 31 929,84 31 929,84 15 117,96
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 78 112,31 116,99 78 229,30 45 917,68
561 Predané cenné papiere a podiely 41
562 Úroky 42
563 Kurzové straty 43 1,81 1,81
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45
567 Náklady na derivátové operácie 46
568 Ostatné finančné náklady 47 78 110,50 116,99 78 227,49 45 917,68
569 Manká a škody na finančnom majetku 48
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49
572 Škody 50
574 Tvorba rezerv 51
578 Ostatné mimoriadne náklady 52
579 Tvorba opravných položiek 53
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60
587 Náklady na ostatné transfery 61
588 Náklady z odvodu príjmov 62
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 76 714 920,04 402 444,86 77 117 364,90 75 821 257,47

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.