Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 29.03.2018

Eltek s.r.o.

Úč POD

Eltek s.r.o.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2017


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 66 885 481 64 373 991
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 67 084 432 64 252 559
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 2 194 740 1 561 903
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 59 792 142 57 065 177
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 4 801 002 5 390 753
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 198 951 -121 384
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 6 405 23 207
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 91 192 332 903
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 65 221 746 68 059 901
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 1 902 708 1 340 059
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 48 571 613 46 113 513
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 -40 917 -25 755
D. Služby (účtová skupina 51) 14 3 402 033 4 087 265
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 10 915 685 10 856 784
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 7 886 436 7 870 039
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 2 721 026 2 686 248
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 308 223 300 497
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 46 930 29 883
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 369 960 5 605 675
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 369 960 5 605 675
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 6 120 8 269
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -751 2 932
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 48 365 41 276
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 1 862 686 -3 807 342
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 13 151 398 12 381 367
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 30 544 38 628
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 48
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 48
XII. Kurzové zisky (663) 42 30 544 38 580
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 162 399 268 782
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 45 220 133 225
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 45 220 133 225
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51
O. Kurzové straty (563) 52 59 645 67 631
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 57 534 67 926
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -131 855 -230 154
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 1 730 831 -4 037 496
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 396 686 -726 889
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 162 721 119 998
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 233 965 -846 887
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 1 334 145 -3 310 607

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.