Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.03.2018

OMNITRADE, a.s.

Úč POD

OMNITRADE, a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 30.09.2017
Dokument: PDF veľkosť 1 586 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: DOC veľkosť 728 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 437 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 3 019 237 2 654 426
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 3 076 747 2 823 699
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 66 406 89 176
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 14 496 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 2 938 335 2 472 003
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 28 046
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 93 244
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 57 510 141 230
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 3 028 711 2 643 940
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 29 948 38 013
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 693 547 639 120
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 461 908 513 518
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 1 137 048 880 900
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 820 273 625 278
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 30 100 20 016
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 248 735 205 165
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 37 940 30 441
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 21 839 25 550
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 593 072 441 722
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 584 658 425 887
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 8 414 15 835
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 544
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -2 787 5 623
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 94 136 98 950
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 48 036 179 759
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 1 833 834 1 398 574
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 10 2 058
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 9 4
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 9 4
XII. Kurzové zisky (663) 42 1 2 054
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 89 826 299 708
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 72 489 284 603
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 185 497
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 72 489 99 106
O. Kurzové straty (563) 52 75 1 006
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 17 262 14 099
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -89 816 -297 650
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 -41 780 -117 891
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 -40 498 128 578
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 2 882 2 880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -43 380 125 698
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 -1 282 -246 469

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.