Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.03.2018

Tále, a.s.

Úč POD

Tále, a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2017


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 3 518 370 3 750 100
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 4 013 234 3 834 909
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 1 183 761 1 137 812
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 2 334 609 2 612 289
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 38 478 35 790
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 448 742 7 819
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 7 644 41 199
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 4 089 638 3 969 304
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 483 105 511 337
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 551 040 542 658
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 10 111 17 424
D. Služby (účtová skupina 51) 14 735 085 753 063
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 1 552 009 1 436 801
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 1 117 825 1 034 463
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 387 131 357 311
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 47 053 45 027
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 16 074 16 275
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 530 045 608 806
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 530 045 608 806
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 131 117 2 730
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -155 428
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 81 207 79 782
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 -76 404 -134 395
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 1 777 507 1 961 409
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 34 152
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 18 83
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 18 83
XII. Kurzové zisky (663) 42 16 69
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 16 757 26 825
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 10 833
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 10 833
O. Kurzové straty (563) 52 19 350
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 16 738 15 642
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -16 723 -26 673
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 -93 127 -161 068
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 -110 781 -172 634
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 2 883 2 896
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -113 664 -175 530
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 17 654 11 566

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.