Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 04.04.2018

Obec Chtelnica

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Obec Chtelnica

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Súvaha k 31.12.2017
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Súvaha k 31.12.2017

Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku 2017 2016
a b c 5 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 115 7 379 527,49 7 427 431,63
A. Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 116 3 368 707,17 3 291 972,66
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) 117
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414) 118
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415) 119
A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122) 120
A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121
2. Ostatné fondy (427) 122
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) 123 3 368 707,17 3 291 972,66
A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428) 124 3 289 160,05 3 189 246,50
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183) 125 79 547,12 102 726,16
B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 126 1 316 923,04 1 229 377,48
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131) 127 3 557,00
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128
2. Ostatné rezervy (459AÚ) 129
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 3 557,00
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139) 132 131 511,38 10 715,38
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 133
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 135
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 136
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 137 131 511,38 10 715,38
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 138
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 139
B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) 140 470 480,20 1 109 583,74
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141 151 608,29 802 882,35
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 318,76 350,24
5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 147
8. Predané opcie (377AÚ) 148
9. Iné záväzky (379AÚ) 149 318 553,15 306 351,15
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) 150
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) 151 714 931,46 105 521,36
B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 32 816,17 36 646,76
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154 304,02 8 442,11
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155 656 682,63 34 406,56
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 156 903,00
6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 158
8. Predané opcie (377AÚ) 159
9. Iné záväzky (379AÚ) 160 486,66 3 232,30
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 161
11. Záväzky voči združeniu (368) 162
12. Zamestnanci (331) 163 13 286,20 12 334,05
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 0,01
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 165 9 163,59 7 823,92
15. Daň z príjmov (341) 166
16. Ostatné priame dane (342) 167 2 192,18 1 732,66
17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168
18. Ostatné dane a poplatky (345) 169
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170
20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 171
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 172
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) 173
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174
2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 175
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 176
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) 178
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) 179
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) 180 2 693 897,28 2 906 081,49
C.1. Výdavky budúcich období (383) 181 570,90
2. Výnosy budúcich období (384) 182 2 693 897,28 2 905 510,59
D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 183

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.