Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 04.04.2018

Mesto Turany

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesto Turany

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Súvaha k 31.12.2017
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Súvaha k 31.12.2017

Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku 2017 2016
a b c 5 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 115 5 817 273,69 5 316 704,57
A. Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 116 3 460 878,86 3 359 795,45
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) 117
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414) 118
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415) 119
A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122) 120
A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121
2. Ostatné fondy (427) 122
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) 123 3 460 878,86 3 359 795,45
A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428) 124 3 364 595,45 3 286 016,45
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183) 125 96 283,41 73 779,00
B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 126 1 183 722,98 806 063,06
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131) 127 1 960,00 902,00
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128
2. Ostatné rezervy (459AÚ) 129
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 1 960,00 902,00
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139) 132
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 133
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 135
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 136
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 137
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 138
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 139
B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) 140 533 819,84 596 844,79
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141 530 996,32 571 354,50
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142 21 111,77
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 2 823,52 4 378,52
5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 147
8. Predané opcie (377AÚ) 148
9. Iné záväzky (379AÚ) 149
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) 150
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) 151 200 495,69 124 329,61
B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 74 645,65 49 393,17
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154 10 471,81 11 886,66
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155 33 567,00
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 156
6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 158
8. Predané opcie (377AÚ) 159
9. Iné záväzky (379AÚ) 160 7 926,90 8 055,73
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 161
11. Záväzky voči združeniu (368) 162
12. Zamestnanci (331) 163 39 404,49 31 578,01
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 165 24 466,56 19 653,32
15. Daň z príjmov (341) 166 4 571,30
16. Ostatné priame dane (342) 167 5 441,98 3 762,72
17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168
18. Ostatné dane a poplatky (345) 169
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170
20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 171
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 172
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) 173 447 447,45 83 986,66
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174 62 875,30 83 986,66
2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 175 194 623,21
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 176
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177 189 948,94
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) 178
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) 179
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) 180 1 172 671,85 1 150 846,06
C.1. Výdavky budúcich období (383) 181
2. Výnosy budúcich období (384) 182 1 172 671,85 1 150 846,06
D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 183

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.